Home Statut
sobota, 01 Paź 2022
 
 
Statut PDF Drukuj Email
Article Index
Statut
Rozdział II Cele i sposoby działania
Rozdział III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV Władze Klubu
Rozdział V Majątek Klubu
Rozdział VI Postanowienia końcowe
All Pages

STATUT
Yacht Clubu Morskiego „COLUMBUS”Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie zwane w dalszych postanowieniach statutu Klubem jest  Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 2

Terenem działalności Klubu jest miasto i gmina Świecie.


§ 3

Siedzibą Klubu jest miasto Świecie.


§ 4

Godłem  Klubu jest wizerunek jachtu, napis Columbus oraz litery YCM. Kolory -  biały, niebieski i czerwony.


§ 5

Klub używa  pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami: Yacht Club Morski „Columbus” Świecie n/W.

§ 6

Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej ogółu członków oraz zawodowej pracy administracji, natomiast działalność gospodarcza oparta jest na pracy zawodowej zatrudnionych pracowników.


§ 7

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym  samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w tym zebraniu.