Home Czartery
sobota, 01 Paź 2022
 
 
Czartery PDF Drukuj Email

Żeglarstwo morskie S/Y DAR ŚWIECIA

Posiadamy:

 1. Jacht pełnomorski klasy Futuro.
 2. Liczba miejsc: 10.
 3. Port macierzysty: Gdańsk – Górki Zachodnie (Jacht Klub Conrada)

Oferujemy:

 1. Czarter jachtu.
 2. Rejsy zatokowe.
 3. Rejsy po Bałtyku.
 4. Rejsy po Morzu Północnym. Miejsce na reklamę.

  W sprawie czarterów na rok 2017 proszę kontaktować się telefonicznie:
  602633038 - Komandor
  503910134 - Wice Komandor ds. Morskich
  lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Koszty czarteru: 590 zł/dobę + 4 zł za motogodzinę pracy silnika
  oraz kaucja ustalana indywidualnie.


  W miesiącach czerwiec i wrzesień obowiązuje 5% rabat.
  W miesiącach maj i październik obowiązuje 10% rabat.
  Dodatkowy rabat 5% (od kwoty po rabacie sezonowym) na rejsy
  o czasie trwania minimum 10 dni.
  Dodatkowy rabat dla Członków YCM ColumbusProjekt umowy o czarter

UMOWA O CZARTER JACHTU  NR ….  / 2015
sporządzona w dniu…….. 2015 r. zawarta pomiędzy :

 

1. Yacht Club Morski Columbus ,    ul.10 Lutego 15,  86-100 Świecie,  reprezentowanym przez :

…………………………….    -    Komandora klubu

…………………………….    -    Skarbnika klubu

zwanym dalej Wynajmującym,

a

2. ………………

zwanym dalej Czarterującym.

§ 1. Przedmiot

1. Przedmiotem czarteru jest żaglowy, kabinowy ,balastowy jacht o nazwie ”Dar Świecia”.

2. Wynajmujący oświadcza, że jacht jest jego wyłączną własnością i pozostaje w jego wyłącznej dyspozycji. Ponadto Wynajmujący oświadcza, że jacht jest sprawny technicznie, posiada  atestacje na wymagane wyposażenie ratownicze, sygnalizacyjne i p.poż. potwierdzone aktualną kartą bezpieczeństwa.

3. Wynajmujący nie zapewnia materiałów nawigacyjnych (mapy, locje) na planowane rejony pływania Czarterującego.

§ 2. Terminy

1. Wynajmujący, odpłatnie,  wypożyczy Czarterującemu jacht na czas … dni  w terminie od ………do ………… określany dalej czasem czarteru.

2. Wynajmujący podstawi czysty i sprawny jacht, wraz z polisą ubezpieczenia OC i CASCO, do dyspozycji Czarterującego w porcie Gdańsk - Górki Zachodnie

3. Czarterujący zwróci czysty i sprawny jacht Wynajmującemu w dniu ……..

2015r. w tym samym porcie.

§ 3. Odpowiedzialność

1. Czarterujący w czasie trwania czarteru będzie odpowiedzialny za jacht i oświadcza, że posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

2. Za uszkodzenia jachtu i wyposażenia, powstałe z winy Czarterującego, a nie objęte polisą OC i CASCO odpowiada materialnie Czarterujący.

3. Czarterujący wpłaci Wynajmującemu, w dniu protokólarnego przejęcia jachtu, kaucję, w wysokości ........... zł. Zwrot kaucji, po odliczeniu ewentualnych kosztów, nastąpi bezpośrednio po zakończeniu rejsu i przekazaniu jachtu Wynajmującemu.

4. Czarterujący nie odpowiada za szkody wynikłe z normalnego zużycia jachtu i sprzętu lub wadliwej jego konstrukcji.

5. Wynajmujący nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków z zakresu NNW, w czasie czarteru.

§ 4. Ograniczenia

Czarterujący nie ma prawa czarterowania jachtu innym osobom, pod karą równą podwójnej opłacie czarterowej.

§ 5. Zapłata i sposób zapłaty oraz koszty

1. Czarterujący wniesie Wynajmującemu zapłatę za czarter w wysokości……. (tj.590 zł/dobę x ilość dni)  przelewem na konto Wynajmującego w banku …..W/w kwotę Czarterujący może zapłacić w dwóch ratach:

I rata w wysokości 10% w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy

II rata w wysokości 50% wartości umowy do dnia 15.05 br

III rata pozostałe 40% na 7 dni przed wejściem na jacht

2. Czarterujący pokrywa koszty pracy silnika w wysokości 4 zł za motogodzinę. Wyliczoną kwotę Czarterujący przekazuje Wynajmującemu, bezpośrednio po zakończeniu rejsu.

§ 6. Zerwanie umowy i kary

1. Jeżeli Czarterujący zrezygnuje z czarteru jachtu, nie będzie mógł ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy.

2. Jeżeli Wynajmujący rażąco zaniedba postanowienia niniejszej umowy dotyczące wyposażenia jachtu lub nie ubezpieczy jachtu, Czarterujący ma prawo zerwać umowę. Zerwanie umowy skutkuje zwrotem całej wpłaconej sumy czarteru plus, udokumentowane, ewentualne koszty organizacji rejsu, (np. zakup żywności).Zerwanie umowy wymaga formy pisemnej.

§ 7. Inne

1. Wszelkie opłaty związane z postojem jachtu w portach, prawem przepływu i   holowaniem w trakcie czarteru ponosi Czarterujący.

2. Wszelkie ewentualne sprawy sporne nie objęte umową będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                 Czarterujący

………………………………                                          ………………………………

………………………………